1.
Cung HS, Trần THL, Trần VH, Lý M Đức. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9193