1.
Nguyễn HB, Nguyễn CT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG BẰNG SÓNG XUNG KÍCH SAU MỘT THÁNG. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9200