1.
Đỗ TN, Phạm N Đông. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U BÌ KẾT GIÁC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC LỚP TRƯỚC SÂU. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9202