1.
Đinh VH, Huỳnh NL, Nguyễn Đình K. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH CỤC BỘ PHỨC TẠP. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9213