1.
Bùi MA, Trần XT, Vũ TT. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẠT THẦN KINH HIỂN CÓ MẠCH NUÔI TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9225