1.
Nguyễn HP, Phùng NTN. PHƯƠNG THỨC VÀ BIẾN CHỨNG LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. VMJ. 2024;537(2). doi:10.51298/vmj.v537i2.9237