1.
Nguyễn TP, Nguyễn T Đức, Dương TL. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ IMATINIB TRÊN BỆNH NHÂN U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA (GISTS) TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9567