1.
Đỗ MH, Vũ VC, Hoàng H Đức, Nguyễn Đình Đức, Lê TA. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƠM XI MĂNG SINH HỌC CÓ BÓNG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH XẸP ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG THẤP CÓ LOÃNG XƯƠNG NẶNG. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9570