1.
Đỗ TTH, Lê VT, Thân TT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THỤ THỂ ESTROGEN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9578