1.
Đặng TT, Đỗ TC, Lê TD, Phạm H Đức, Đào XH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU ĐIỀU TRỊ U CƠ TRƠN TỬ CUNG ĐƯỜNG KÍNH TRÊN 8CM CÓ TRIỆU CHỨNG BẰNG NÚT MẠCH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9582