1.
Nguyễn QT, Nguyễn THP, Mai TT, Mai HN, Thái KM. TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9585