1.
Lương T Đạt, Nguyễn T Đạt, Trần QL, Tạ XT, Nguyễn SC, Thanh Tùng. NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9586