1.
Nguyễn XB, Nguyễn NB, Nguyễn NB, Đặng HA. ĐÁNH GIÁ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO SỰ KỲ THỊ TRẦM CẢM, RỐI LOẠN LO ÂU TRÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9588