1.
Nguyễn MN, Đỗ TA, Nguyễn VT, Nguyễn MH, Đinh TTH, Hoàng VT. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9603