1.
Nguyễn HN, Nguyễn Q Ân. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỮA NGƯỜI. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9605