1.
Hoàng MN, Trần HQ. BẢO TỒN GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG KỸ THUẬT SALDANHA. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9610