1.
Nguyễn QT, Nguyễn KH, Tôn TV, Vũ TT. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9613