1.
Đỗ TTH, Triệu THT. VAI TRÒ CỦA IGE ĐẶC HIỆU DỊ NGUYÊN TRONG CHẨN ĐOÁN CĂN NGUYÊN MÀY ĐAY MẠN TÍNH. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9615