1.
Nguyễn VT, Phan TL. GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY BỘ CÂU HỎI QOLIE – 31 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH. VMJ. 2024;538(3). doi:10.51298/vmj.v538i3.9616