1.
Trịnh NHG, Nghiêm TMC, Nguyễn XA, Đặng QV, La VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BEVACIZUMAB – mFOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9785