1.
Trần DT, Huỳnh HTH. TÍNH KHÁNG KHUẨN ENTEROCOCCUS FAECALIS CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NANO BẠC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9799