1.
Nguyễn TTH, Vũ TQA, Phạm TV, Dương DH. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÂN NGANG TRÊN MỞ RỘNG ĐIỀU TRỊ SỤP MI TÁI PHÁT. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9807