1.
Nguyễn VQ, Võ HK, Nguyễn TN. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU ĐẦU MIGRAINE. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9808