1.
Trần VL, Hà NM, Nguyễn TTH. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ CAO TUỔI. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9810