1.
Đỗ AT, Nguyễn TTT. CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG BCG NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9817