1.
Phùng DHS, Hoàng TA, Hoàng TH, Vũ Đức T. ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH THÁI GIẢI PHẪU QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9818