1.
Lê T Đường, Ngô QD, Nguyễn DT, Ngô XQ, Lê VQ. U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9821