1.
Phạm VTH, Hà TP, Trần Đức H. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI TRƯỚC VÀ SAU GHÉP THẬN. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9823