1.
Trần LMT, Trần NTM, Nguyễn BTT, Huỳnh HTH. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9827