1.
Trương PH. BỆNH CƠ TIM THÂM NHIỄM AMYLOIDOSIS CHUỖI NHẸ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9829