1.
Hoàng H, Tiêu HQ, Nguyễn TL. GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM XPERT MTB/RIF ULTRA TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁI NGUYÊN. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9830