1.
Nguyễn HV, Trần TL, Phạm PT, Lê HLH. ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. VMJ. 2024;539(2). doi:10.51298/vmj.v539i2.9831