1.
Đặng VM, Vũ Điện B, Nguyễn NQ, Nguyễn TD, Lê THL. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÍNH CHẤT TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ≥75 TUỔI BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN. VMJ. 2024;539(1B). doi:10.51298/vmj.v539i1B.9946