Quang Vĩnh, N. ., Bá Nhất, P. ., Đức Sơn, N. ., & Thu Hà, N. . (2021). CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 505(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v505i1.1021