Nguyễn, T. L., Bùi, T. C., Mai, T. K., Cao, V. T., Nguyễn, T. M., Nguyễn, H. Y., & Phạm, V. T. (2024). ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10225