Nguyễn, T. V., & Phạm, V. M. (2024). YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN . Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10226