Phạm, N. T., & Đỗ, Đức T. (2024). KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10229