Nguyễn, T. N. T., Phạm, N. H., & Nguyễn, T. H. (2024). ẢNH HƯỞNG CỦA SAI KHỚP CẮN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18-25. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10253