Nguyễn, T. C., Nguyễn, T. N., Vũ, T. H., Lương, N. M., & Dương, T. Q. (2024). TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10257