Lê, V. H., Nguyễn, T. L., Lê, N. Đăng K., & Huỳnh, M. C. (2024). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU CAN THIỆP Ở MỘT SỐ TRẠM Y TẾ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023-2024. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10259