Bùi, T. C., Nguyễn, V. T., Phạm, V. T., Phạm, C. P., Võ , T. H. T., Chu, V. T., Nguyễn, V. T., & Vũ, S. Q. (2024). NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10261