Trần, T. H., Mầu, T. D., & Trần, T. P. L. (2024). ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM, XOA BÓP BẤM HUYỆT KẾT HỢP TÚI CHƯỜM THẢO DƯỢC ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10263