Nguyễn, Đình M., Trịnh , A. T., & Nguyễn, D. H. (2024). ĐỊNH LƯỢNG TÍN HIỆU BẢN ĐỒ ADC TRÊN MRI BẰNG ĐO TOÀN BỘ THỂ TÍCH VÀ ĐO CHỌN LỌC TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U TINH HOÀN LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10268