Dương, H. K. L., Đoàn, S., Lê, V. T., Lâm, V. N., Trần, T. V., Kiều, N. D., & Nguyễn, T. T. (2024). NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10269