Nguyễn, T. H., Đỗ, T. T., Nguyễn, H. G., Phan, T. H. T., & Nguyễn, B. V. (2024). NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN CYLD Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 540(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10273