Thu Hà, N., Văn Toàn, T. ., & Đức Sơn, N. . (2021). GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 505(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v505i2.1109