Thị Vân, N. ., & Văn Minh, P. . (2021). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN. Tạp Chí Y học Việt Nam, 507(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v507i1.1368