Minh Hiếu, N. ., Văn Chi, N. ., & Văn Đồng, T. . (2022). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH THEO TRÌNH TỰ (RSI) CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU. Tạp Chí Y học Việt Nam, 509(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v509i2.1813