Thị Thu Hải, L., Thị Thu Hà, L., & Thị Hồng Minh, N. (2022). THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2319