Thu Soan, H. ., Tiến Thăng, V. ., Thị Phương Lan, V. ., Hoàng Anh, K. ., & Cảnh Dương, Đỗ . (2022). GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH. Tạp Chí Y học Việt Nam, 513(1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2321